header image
 

Melsom og Aker Viltstellområde

Her vil bli lagt ut informasjon om jakt i områdene fra Melsom i syd til Manum og Vik/Løkeberg i nord. I dette området på ca. 11000 da. drives det jakt på rådyr, elg, rev, hare, bever, gjess, ender og duer.

Foto: Stein Rui, Manum

Kaffepause i jakta

 

En vellykket jakt.

 

Grågås

Grågås er svært tallrik i vårt område og bør jaktes på mye men enn det gjøres i dag.

 

Beveren har etablert seg rundt Akersvannet. På Tangen nord for vannet finnes mange beverfelte trær. Ved utløpet av Melsombekken felte beveren for noen år siden flere store osper. Beveren er også observert i Manumsbekken.

Beverhytte i nordenden av Akersvannet, vest for Tangen.