header image

Akersvannet i Sandefjord og Tønsberg

akers_img1a

 – – –

Fra Fylkesnytt for Vestfold 2/2017 ang. Akersvannet : Av Hilde Marianne Lien hos fylkesmannen i Vestfold

Felles innsats for Akersvannet

Akersvannet er en naturlig næringsrik innsjø som ligger plassert i et aktivt jordbruksområde ved kanten av Raet i Stokke i Sandefjord kommune. Arealene benyttes til dyrking av korn, grønnsaker og poteter. Innsjøen er en viktig kilde som jordvanning, og har vært viktig med tanke på rekreasjon og fiske. Problemer med algeoppblomstring og dårlig miljøtilstand har vært kjent siden tidlig på 1980-tallet. Derfor ble det midt på 1990-tallet anlagt 13 fangdammer rundt innsjøen. Det er dokumentert at disse har hadde god effekt.

Akersvannet.

Akersvannet. Foto: Ole Kristian Spikkeland

Hyppigere styrtnedbør, manglende vedlikehold av fangdammene og mer grønnsakdyrking har igjen ført til algeoppblomstringer og dårlig miljøtilstand i vannet. De tre siste sesongene er det påvist algegifter på sensommeren pga oppblomstring av blågrønnalgen Microcystis. Dette er en trussel som kan føre til problemer for jordvanningen og annen bruk av vannet.

Ny giv og aktivitet

Gjennom arbeidet med å følge opp kravene etter vannforskriften er det laget ny pakke med miljøtiltak i jordbruket for Akersvannets nedbørfelt. Grunneierlaget er en aktiv og positiv kraft i få satt tiltakene ut i livet. De er genuint opptatt av «vannet sitt», og samarbeider tett med landbruksforvaltningen i kommunen og hos Fylkesmannen. Stokke Jordvanning har denne sesongen overvåket kvaliteten på vanningsvannet, og sendt ukentlige prøver til NIVA for analyse av algegifter. Algeoppblomstringen dette året kom heldigvis så seint at behovet for vanning var over.

Grunneierlaget og forvaltere fra kommunen og Fylkesmannen.

Grunneierlaget og forvaltere fra kommunen og Fylkesmannen. Foto: Jon Randby

Nye prosjekter

To store prosjekter er i gang for å målrette miljøtiltakene, med støtte at SMIL-midler fra kommunen. Det er NLR Viken som er utførende.

Prosjekt 1 – jordbrukstiltak

  1. Arealbruk og miljøtiltak på gårdsnivå tilpasset grønnsaker, potet og korn

  2. Fangdammer og hydrotekniske tiltak, kartlegging av vedlikeholdsbehov

Prosjekt 2 – veksthustiltak

  1. Kartlegging av håndtering av avrenning fra veksthusanlegg i Vestfold

  2. Kartlegging av avrenningen fra to veksthusanlegg med nedslag til Akersvannet

Tilførslene av næring, spesielt fosfor, til innsjøen må reduseres. Det meste er tatt fatt i på avløpssektoren. Derfor trengs et løft i miljøtiltakene for å redusere avrenningen fra arealer og veksthus.

 – – –

Betydelig antall skarv på Akersvannet.

Les mer……